Hỗ trợ
HotLine :
0906978898
Anh ngữ Doanh nghiệp

Do đặc thù cũng như nhu cầu, nghiệp vụ từng doanh nghiệp, chúng tôi tìm hiểu và soạn thảo Giáo trình riêng biệt nhằm mang đến cho doanh nghiệp chương trình đào tạo phù hợp và hiệu quả nhất.

Đặc điểm nổi bật của Việt Mỹ dành cho chương trình này là:

- Linh động về thời khóa biểu và địa điểm tổ chức lớp học

- Chương trình được thiết kế theo yêu cầu đào tạo của doanh nghiệp

- Đánh giá sự tiến bộ của học viên qua mỗi tuần học tập và thông tin thường xuyên  về khóa học cho bộ phận đào tạo nhân sự của công ty

- Đánh giá kết quả học tập của toàn khóa học trước lãnh đạo công ty và có những đề xuất về đào tạo Anh Ngữ nếu có yêu cầu.Các công ty được VMG đào tạo